Lelki írások

„Érted is, amit olvasol?” – Gondolatok Jób könyve kapcsán

Vannak nehezen érthető szakaszok a Bibliában, melyek megértése időt, kemény munkát és tanulmányozást igényel. Alapvető szempont, hogy helyes szemléletmóddal és hozzáállással közelítsünk a Bibliához.

Az ugyanis bizonyos tekintetben nem ugyanolyan, mint más könyvek. Amikor nem csak információszerzés céljából olvassuk a Szentírást, hanem azért, hogy szavain keresztül Istennek engedjük, hogy szóljon hozzánk, akkor észre fogjuk venni, hogy – Isten beszéde hatékonyan működik bennünk -.

Számomra több mint 2500 éve íródott Jób könyve volt, nehéz. A tanulmányozás során egyre jobban megértettem és próbáltam a mai korra értelmezni. Jób könyvéről a bibliakutatók csak annyit tudtak megállapítani a babiloni fogság után keletkezettet, de íróját nem ismerjük. Ha abban a korban már létezet volna irodalmi Nobel díj biztosan kiérdemelte volna.

A világban fellelhető rossz, az emberi szenvedés mindig is kínzó talány volt azok számára, akik egy jóságos és igazságos istenségben hittek. A talán legnagyobb szabású és legnagyobb hatású bölcsességi írás, a Jób könyve már egyenest ezt a kínzó dilemmát tűzi ki tárgyául: hogyan egyeztethető össze Isten igazságosságával a jók szenvedése és a gonoszak szerencséje?

A példázat hatásossága kedvéért olyan hőst választ, aki valóban tökéletesen erényes, és jómódja, családi boldogsága hosszú ideig igazolni látszik az erény jutalmáról szóló elvet.

„Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született.” Jób.1,1

Ekkor szakad rá a csapások szörnyű sorozata, amelyek mindenétől megfosztják, és a nyomorúság és szenvedés mélységébe lökik. Nekünk olvasónak annyival könnyebb megérteni a cselekményt, mert Ismerjük a menyben történt eseményt.

Jób szenvedés történetét annak fázisait, a három jó barát beszédeit és arra adott válaszokat hosszasan lehetne elemezni egy teljes tanulmány anyaga, lenne.

Számomra mit is mond a Jób könyve. Shakespeare szavaival „több dolgok vannak földön, s égen, mint amiről álmodni képesek vagyunk”

Jób Isten terveinek válik részesévé, amelyről azonban semmit sem tud. „ A titok az Úré, a mi Istenünkéi” 5Móz29,28

Jób könyve óva int bennünket attól, hogy akár az igazságot is helytelen módon prédikáljuk, élethűen lefesti és mélyen átélhetjük, hogy bizony Isten gyermekei is szenvednek. Jó emberekkel is történik rossz.

Óvakodnunk kell attól, hogy egyenlőségjelet tegyünk isten áldásai és a sikeres élet közé. Áldásokat ugyanis fájdalmai közepette nyerhet az ember. Jób szenvedése testére, lelkére, értelmére, kapcsolataira, érzelmeire és akaratára egyaránt kihat.

Sokuknak hitük okozza a legnagyobb szenvedést. Jób példája igazolja, hogy a szerencsétlenségben is meg lehet erősödni lelkileg.

„De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; „ Róm 5,3-4

Olyan ember áll előttünk, aki hallgat lelkiismerete szavára és nyomorúságai közepette is mindvégig kitartott. Jób lelkiismeretét talán éppen aközben alakította a Szentlélek, amikor az Úr kérdőre vonta.

A kegyelem tanának fényében ennek megfelelően Isten igazságával kapcsolatos kérdések is más világításba kerülnek, nem múltbeli okokat kell kutatni, inkább az eljövendő megváltásban kell reménykednünk.

Nem is Jób feddhetetlen jellemére kerül a legfőbb hangsúly, hanem hogy Istennel személyes kapcsolatba kerülünk. Még a legnagyobb szenvedések is javunkra válhatnak. Ezt tanítja Pál apostol a 2Korinthus 12-ben.

„De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2Kor12,9-10

Mindenkinek szól az üzenet, miszerint itt és most is van kegyelem, és igenis van remény számunkra!

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt5,6-11)

Bacsa Vilmos