Gondolatom Ézsaiás könyvéről

Gondolatom Ézsaiás könyvéről

Kedves testvérem! A Biblia könyvei között nem szabadna rangsort tenni, de ha kezünket szívünkre tesszük, mindenkinek van kedvenc része, amit többször olvas vagy újra és újra visszatér hozzá, erőt meríteni belőle.

Több évvel ezelőtt, még mikor a hit útjára léptem, az ördög megkísértett. Nem sok hiányzott, hogy el is vesszek. Segítséget kértem, de az én racionális gondolkozásomnak nem volt elég az a tanács, hogy „Higgy!” vagy egy igeszakaszt ajánlani, „Ez majd átsegít.”. Egyszer egy hosszú séta közben, amikor imádkoztam a Szentlélek arra buzdított, hogy olvassam Ézsaiás könyvét. Azóta is sokszor odamenekülök, amikor szükségesnek érzem. Ezért szeretném a kedves testvéreknek is figyelmébe ajánlani ezt a kincsestárat.

Ézsaiás könyve azt a helyet foglalja el az Ószövetségben, mint a Rómaiakhoz írt levél az Újszövetségben. Itt áll össze legtisztábban az a kép, ami Isten népével és a teremtett világgal kapcsolatos tervet ábrázolja. Az Újszövetség Ézsaiás ígéreteit visszhangozva éri el tetőpontját. Új égről és új földről beszél, ahol sem halál sem könny nem lesz többé.

Ézsaiástól szármázik az örömhír kifejezés is, amit mély értelmű teológiai jelentéssel ruház fel. Számomra Ézsaiás könyvének legnagyobb jelentősége az, hogy Jézus Krisztusról tanúskodik.

Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Luk 4,16-21

János apostol is az evangéliuma közepén kétszer is idéz Ézsaiás könyvéből Jn 12,37-41 és 53 fejezetében. János helyesen ragadta meg Ézsaiás látomásának lényegét.

ApCsel 8,26-35 látunk példát hogyan járult hozzá Ézsaiás látomásának alapos ismerete az evangélium tömeges terjedéséhez Jeruzsálemtől egészen a föld határáig.

Fülöp samáriai szolgálata közben üzenetet kap a Szentlélektől, hogy forduljon dél felé. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemből tart haza, és épp Ézsaiás könyvét olvassa az 53 részt. Az etióp kincstárnokot ámulatba ejti és össze is zavarja Ézsaiás könyve, Fülöp magyarázza el neki az olvasottakat. Így indult útra az örömhír Afrika felé.

Vajon mi is el tudjuk indítani az Örömhírt mások felé vagy megelégszünk csak a vasárnapi imaház látogatással

Kedves barátom, a te szívedben milyen erősen horgonyzott le az Örömhír?

Bacsa Vilmos

Ugrás fel