Miben hiszünk?

Hiszünk abban, hogy a Szentháromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, teremtette ezt a világot és benne az embert a maga képére és hasonlatosságára.

Az emberiség  a bűn miatt elveszítette Istennel való kapcsolatát, ezért kell meghalnunk és ez a végső oka a világban tapasztalt szenvedésnek is.

Az ember képtelen saját erejéből megváltozni, rendezni Istennel a kapcsolatát, csakis a megváltás révén nyerhetjük el az üdvösséget.

Az Atya Isten az Ő fiát, Jézus Krisztust küldte el a világra azért, hogy engesztelést szerezzen a mi bűneinkért.

Az embernek el kell fogadnia Jézus egyetlen és tökéletes áldozatát ahhoz, hogy elnyerje a megigazulást és megszabadulva a bűn átkától örök életet nyerjen!

A megtérés után Jézus Krisztus rendelése és példája alapján bemerítkezünk, bizonyságot téve a hitünkről  a gyülekezet előtt. A bemerítés nyilvános, ünnepi istentiszteleten történik. Gyermekeinket nem kereszteljük meg, imádkozunk értük a gyermekbemutatás alkalmával.

Hisszük, hogy a hitünket a gyülekezet közösségében élhetjük meg Isten terve szerint. A gyülekezet mellett szükségesnek látjuk a naponkénti imádkozást és bibliaolvasást. A gyülekezetben rendszeresen gyakoroljuk az úrvacsorai közösséget, melyet két szín alatt osztunk ki (kenyér és bor).

Hisszük a Biblia Isten által ihletett könyv, amelynek olvasása, tanulmányozása átformálja életünket, gondolkodásunkat. Hiszünk abban, hogy Isten megszentelt életre hív minden embert.

Istentiszteleteinken, hétközi alkalmainkon tanítványozzuk egymást, melynek célja, hogy segítsük egymást a hitbeli növekedésben, a megszentelődésben, a szolgálatban. Hiszünk az egyetemes papságban, minden hívőnek feladata Istent szolgálni.

Fontosnak tartjuk, hogy hitünkről bizonyságot tegyünk a még nem hívő embertársainknak. Alkalmainkon és személyes életünkben is gyakoroljuk a missziót. Valljuk, hogy minden baptista egy misszionárius!

Hiszünk Isten gondviselésében, hogy Ő képes és akar is gondoskodni gyermekeiről. Az anyagiakról is a Biblia alapján gondolkodunk. Fontosnak tartjuk a hálás és megelégedett életet. Javainkből adakozunk a gyülekezet és a szegények számára.

Valljuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő életreszóló elkötelezett kapcsolata Isten rendelése szerint való. A család az a közeg, ahol a gyermekek egészséges módon nőhetnek fel fizikai és lelki értelemben.

Hiszünk a Szentlélek munkájában, abban, hogy ma is betölti életünket és vezet bennünket. Lelki ajándékokat kapunk Tőle, melyek a szolgálatra adatnak.

Hiszünk a halál utáni életben, hogy mindazok, akik megtértek és hittek mindvégig Jézus Krisztusban, azok örök üdvösséget nyernek, akik visszautasítják Isten kegyelmét, azokra az örök kárhozat vár. Hisszük a Biblia alapján, hogy halálunk után a végső időkben az Úr új testben támaszt fel minden embert.

Letöltés: Baptista hitvallás:

Baptista-Hitvallás_Layout-1

Ugrás fel